Humanistiska Doktorandrådet

Om HDR

Humanistiska doktorandrådet (HDR) är ett samarbetsorgan för doktorander vid institutioner och ämnen inom Språkvetenskapliga och Historisk–filosofiska fakulteterna vid Uppsala universitet. HDR:s viktigaste uppgift är att bevaka doktorandernas vid Historisk–filosofiska och Språkvetenskapliga fakulteterna intressen och utse doktorandrepresentanter till de olika beslutande organ där doktorander från dessa två fakulteter har rätt att delta.

HDR:s styrelse, bestående av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare och en ledamot, väljs av årsmötet. Valbar är varje doktorand verksam inom de två fakulteterna. Mandattiden är ett år.

Kontaktpersoner 2016/2017

Presidiet

Ordförande:Ina-Maria Jansson
Institutionen för ABM
e-post: ina-maria.jansson@abm.uu.se
Telefon:

Vice ordförande:Karl Bergman
Institutionen för Filosofi
e-post: karl.bergman@filosofi.uu.se

Sekreterare: Hanna Henrysson
Institutionen för moderna språk
e-post: hanna.henrysson@moderna.uu.se

Kassör: Sebastian Cöllen
Institutionen för moderna språk
e-post: sebastian.collen@moderna.uu.se

Ledamot:Vakant
Vakant

Valberedningen

Representant från Språkvetenskapliga fakulteten: Vakant

Representant från Historisk-filsoofiska fakulteten: Vakant

Nästa Möte

Nästa möte äger rum   i sal .

Stadgar

Här finner du de stadgar som HDR jobbar efter.

[pdf]

Om HDR

I detta informationsmaterial beskrivs HDR och de olika förtroendeuppdrag man kan väljas till från HDR.

[pdf]

Organisationsskiss

En skiss över Universitets organisation och var HDR passar in i den.

[pdf]

Verksamhetsplan 2012-2013

HDR:s verksamhetsplan 2012-2013.

[pdf]